Call Us: +1 800 987 65 43

 

rEvodream to całkowicie niezależny system elektroniczny informujący nurka o ciśnieniu parcjalnym tlenu w pętli oddechowej. Dla ułatwienia obsługi rEvodream przymocowywany jest, za pomoca tytanowej obudowy, do manometrów tlenu i/lub diluentu. rEvodream może wyświetlać ppO2 odczytywane z jednego lub dwóch czujników. W przypadku podłączenia i poprawnego skaliborowania dwóch czujników, rEvodream będzie wyświetlał ppO2 na zmianę z jednego i drugiego czujnika w 3 sekundowych odstępach. 

W skład rEvodream P5 wchodz:-

- wyświetlacz ppO2 wraz z baterią oraz elektroniką pomiarową
- HUD wraz z przewodem
- przewód do podłączenia czujników tlenowych - na zakończeniu każdego przewodu są 2 wtyczki molex do podłączenia do 2 czujników

WŁĄCZANIE i WYŁĄCZANIE rEvodream'a

Uruchomienie rEvodream'a następuje poprzez jednorazowe (1P - "one push") wciśnięcie przycisku piezo znajdującego się na wyświetlaczu ppO2. Po uruchomieniu urządzenie poinformuje nas za pomoca HUD ile ma podłączonych oraz poprawnie skalibrowanych czujników. Informacja ta wyświetlana jest poprzez łańcuszek diod: pomarańczowa > zielona > czerwona. Jeżeli do rEvodream'a podłączone są 2, poprawnie skalibrowane czujniki, łańcuszek wyświetli się 2 razy. Jeżeli posiadamy tylko 1 czujnik - łańcuszek wyświetli się raz. Po tej operacji rEvodream przechodzi do wyświetlania ppO2.

Wyłączanie rEvodream'a może nastąpić po spełnieniu dowolnego z 3 warunków:

1. Jednokrotne wciśnięcie przycisku piezo (1P) wyłączy rEvodream'a pod warunkiem, że nie minęły 2 minuty od włączenia rEvodream'a
2. Jednokrotne wciśnięcie przycisku piezo (1P) wyłączy rEvodream'a po dowolnym czasie, pod warunkiem, że ppO2 < 0,5 bar
3. Jeżeli ppO2 =<0,25 bar, rEvodream wyłączy się automatycznie po upływie 15 minut

KALIBRACJA

Zanim przejdziemy do omówienia kalibracji rEvodream'a należy przypomnieć, że kalibracja to proces, podczas którego uczymy naszą elektronikę jakie napięcie generuje czujnik tlenowy przy znanym ppO2 (zobacz artykuł "Kalibracja czujników"). Jeżeli rEvodream pracuje w trybie CCR, zakłada on podczas kalibracji 100% tlen w otoczeniu czujnika. W odróżnieniu od Shearewater'a, rEvodream nie posiada czujnika ciśnienia atmosfetycznego, zatem przy kalibracji zakłada, że ciśnienie otoczenia wynosi 1.0 ata. Jako, że ppO2 to iloczyn frakcji tlenu i ciśnienia otoczenia, podczas kalibracji rEvodream zakłada, że ppO2 w otoczeniu czujnika to 1.00 bar. Reasumując,  kalibracja to proces, podczas którego uczymy rEvodream'a jakie napięcie generuje czujnik tlenowy przy ppO2 1.00. Dzięki temu rEvodream oblicza wyższe ppO2 podczas nurkowania. 

Przykład:

Podczas kalibracji napięcie czujnika wynosiło 50 mV, czyli ppO2 1.00 = 50 mV

Podczas nurkowania ten sam czujnik generuje napięcie 65 mV, co będzie przez rEvodream'a odczytane jako ppO2 = 1.30 (50 * 1,3 = 65)

Poprawne skalibrowanie rEvodream'a musi poprzedzić pełne przepłukanie pętli tlenem. Po przepłukaniu pętli tlenem uruchamiamy kalibracje przyciskając 3 razy przycisk piezo na wyłączonym rEvodream'ie (3P). Uruchomiony proces kalibracji wygląda następująco:

1. Wyświetlone zostaną napięcia czujników i w zależności od wartości tego napięcia czujniki zostaną poprawnie skalibrowane lub nie:

  • jeżeli napięcie czujnika podłączonego do pierwszego przewodu znajduje się w dopuszczalnych granicach 36 - 64 mV nastąpi kalibracja 
  • rEvodream ustawi ppO2 na wyświetlaczu na 0,99 oraz HUD poinformuje nas o poprawnie skalibrowanym czujniku poprzez kilkukrotne mrugnięcie zieloną diodą, a następnie przejdzie do odczytania napięcia czujnika podłączonego do drugiego przewodu
  • jeżel napięcie na czujniku będzie niższe niż minimalna wartość (36 mV) rEvodream uzna czujnik za niesprawny i odrzuci go informując nas o tym kilkukrotnym mrugnięciem pomarańczowej diody, a następnie przejdzie do odczytania napięcia czujnika podłączonego do drugiego przewodu
  • jeżeli napięcie na czujniku będzie wyższe niż maksymalna dopuszczalna wartość (64 mV) rEvodream uzna czujnik za niesprawny i odrzuci go informując nas o tym kilkukrotnym mrugnięciem czerwonej diody, a następnie przejdzie do odczytania napięcia czujnika podłączonego do drugiego przewodu

2. Po poprawnym skalibrowaniu przynajmniej jednego czujnika, rEvodream zaproponuje przełączenie w tryb kalibracji na wysokości (czyt. dalej) poprzez dwukrotne mrugnięcie wszystkimi trzema diodami. Jeżeli chcemy wejść w tryb kalibracji na wysokości należy w tym momencie potwierdzić tę opcję poprzez jedno przyciśnięcie przycisku piezo (1P). rEvodream poinformuje nas o wejściu w tryb kalibracji na wysokości poprzez wyświetlenie łańcuszka diod pomarańczowa > zielona > czerwona. W tym momencie możemy zmienić wynik kalibracji do właściwego ppO2. O kalibracji na wysokości piszemy w dalszej części artykułu.

3. W przypadku braku przynajmniej jednego, poprawnie skalibrowanego czujnika rEvodream poinformuje nas o tym za pomocą szybkich mrugnięć na przemian czerwonej i pomarańczowej diody, po czym się wyłączy. Od tego momentu rEvodream nie bedzie działał, a każda próba jego uruchomienia zakończy się sygnalizacją braku poprawnie skalibrowanych czujników (szybkie mrugnięcia na przemian czerwonej i pomarańczowej diody) oraz wyłączeniem rEvodream'a. Taki stan będzie miał miejsce doputy, dopóki rEvodream nie będzie posiadał przynajmniej jednego, poprawnie skalibrowanego czujnika. Po naprawieniu problemu należy ponownie uruchomić kalibrację w celu poprawnego skalibrowania czujnika. 

KALIBRACJA NA WYSOKOŚCI

Jak już wspomnieliśmy, rEvodream podczas kaibracji w trybie CCR zakłada ciśnienie otoczenia 1.00 ata oraz 100% tlenu. W praktyce często nie spełniamy tych warunków. Ciśnienie otoczenia może być niższe lub wyższe niż 1.00 ata, a zawartość tlenu też nie zawsze jest 100%. Przykładem może być nurkowania na wysokości, gdzie ciśnienie atmosferyczne spada nawet poniżej 900 mbar (0,9 bar) lub używanie tlenu, którego faktyczna zawartość tlenu oscyluje w granicach 95%-96%. Załóżmy dla przykładu, że danego dnia ciśnienie atmosferyczne wynosi 970 mbar (0,97 bar), a w naszej butli z tlenem jest 98% tlenu. W takiej sytuacji rzeczywiste ciśnienie parcjalne tlenu, po przepłukaniu pętli, będzie wynosiło 0,97*0,98 = 0,95 bar. Taką też wartość po kalibracji będzie wyświetlał Shearewater. Bez zmiany efektu kalibracji nasz rEvodream będzie wyświetlał ppO2 1.00 po kalibracji, co spowoduje różnicę 0,05 pomiędzy Shearewaterem, a rEvodream'em. 

Rozwiazaniem takiej sytuacji jest opcja "kalibracji na wysokości". Po kalibracji poprawnie działającego czujnika, rEvodream zapyta nas, poprzez dwukrotne błyśnięcie wszystkich trzech diod, czy chcemy zmienić efekt kalibracji. Jeżeli chcemy wejść w tryb kalibracji na wysokości należy w tym momencie potwierdzić tą opcje poprzez jedno przyciśnięcie przycisku piezo (1P). rEvodream poinformuje nas o wejściu w tryb kalibracji na wysokości poprzez wyświetlenie łańcuszka diod pomarańczowa > zielona > czerwona. W tym momencie możemy zmienić wynik kalibracji do właściwego ppO2 przyciskając przycisk piezo - dwa przyciśnięcia (2P) zmniejszają wynik kalibracji o 0,01 bar. Po zakończeniu obniżania wyniku kalibracji wystarczy nic nie robić - jeżeli przez 2 sekundy rEvodream nie wykryje wciśnięcia przycisku piezo - zapisze efekt zmiany wyniku kalibracji oraz przejdzie w standardowy tryb pracy. Zapisanie dowolnych zmian potwierdzane jest przez szybkie mrugnięcia zielonej diody.

TRYBY PRACY rEvodream

Chociaż w większości przypadków będziemy używać rEvodream'a w standardowym, fabrycznym trybie pracy warto wiedzieć o jego dodatkowych możliwościach. 

TRYB CCR (domyślny)

W trybie CCR rEvodream zakłada, że kalibracja odbywa się na 100% tlenie przy ciśnieniu otoczenia 1 ata. Domyślnie HUD wyświetla informacje o ciśnieniu parcjalnym tlenu wg schematu "rEvo 1.30 PPO2 zielona strefa". Wg tego schematu zakłada sie, docelowe, porządane ppO2 wynosi 1.30 bar i dlatego w zakresie ppO2 1.25 - 1.40 HUD wyświetla wyłącznie zieloną diodę (czyli wszystk jest ok). Odchylenia ppO2 w górę lub w dół powodują następujące sygnały pomarańczowej lub czerwonej diody:

PO2 < 0,3 wielokrotne szybkie mruganie pomarańczowego LED-a
> 0,3 < 0,5 2 mrugnięcia pomarańczowego LED-a na każde 3 sekundy
> 0,5 < 0,7 1 długie mrugnięcie pomarańczowego LED-a na każde 3 sekundy + stale włączony zielony LED
> 0,7 < 1,0 1 krótkie mrugnięcie pomarańczowego LED-a + stale włączony zielony LED
> 1,0 < 1,25 1 bardzo krótkie mrugnięcie pomarańczowego LED-a + stale włączony zielony LED
> 1,25 < 1,40 stale włączony zielony LED
> 1,40 < 1,45 1 bardzo krótkie mrugnięcie czerwonego LED-a na każde 3 sekundy + stale włączony zielony LED
> 1,45 < 1,55 1 mrugnięcie czerwonego LED-a na każde 3 sekundy + stale włączony zielony LED
> 1,55 < 1,65 2 mrugnięcia czerwonego LED-a na każde 3 sekundy
> 1,65 szybkie wielokrotne mruganie czerwonego LED-a

rEvodream 1 30

W trybie CCR rEvodream może również wyświetlać informację o ppO2 na HUD wg schematu "rEvo 1.0 kodowanie impulsowe". Gdy PPO2 = 1,0, tylko zielony LED jest stale ZAPALONY

Dla każdego 0,1 bara powyżej 1,0 , czerwony LED mignie raz na każde 3 sekundy. (aż do 1,5 barów)
Dla każdego 0,1 bara poniżej 1,0, pomarańczowy LED mignie raz na każde 3 sekundy.

Poniżej 0,5 bara zielony LED przestanie świecić, a pomarańczowy LED będzie stale mrugał.
Powyżej 1,55 zielony LED przestanie świecić, a czerwony LED będzie stale mrugał.

TRYB SCR

rEvodream pracujący w trybie SCR zakłada, że kalibracja odbywa się na powietrzu, przy ciśnieniu otoczenia 1 ata oraz zmienia się system wyświetlania ppO2 za pomocą diod HUD. Gdy ustawiona jest opcja SCR ‘wyłącznie-zielona’ strefa znajduje się między 0,50 - 1,45.

Wahania PPO2 są przedstawione w następujący sposób:

PO2 < 0,25 wielokrotne szybkie mruganie pomarańczowego LED-a
> 0,25 < 0,5 1 mrugnięcie pomarańczowego LED-a + stale włączony zielony LED
> 0,5 < 1,45 stale włączony zielony LED
> 1,45 < 1,55 1 mrugnięcie czerwonego LED-a + stale włączony zielony LED
> 1,55 szybkie wielokrotne mruganie czerwonego LED-a

revodream scr

ZMIANY TRYBU PRACY

Wszystkie zmiany trybu pracy odbywają się poprzez odpowiednią ilość przyciśnięć przycisku piezo przy wyłączonym rEvodream. Po przyciśnięciu odpowiednią ilość razy przycisku piezo rEvodream włączy się, a zielona dioda HUD zamruga tyle razy ile przyciśnięć przycisku piezo zostało zarejestrowanych. Następnie, jeżeli dana zmiana wymaga potwierdzenia, wyświetli się prośba o potwierdzenie wprowadzenia danej zmiany (dwukrotne błyśnięcie wszystkich trzech diod HUD). W celu potwierdzenia wprowadzenia zmiany należy przycisnąć 1 raz przycisk piezo. Po potwierdzeniu rEvodream zapisze zmiany sygnalizując to szybkimi murgnięciami zielonej diody, a następnie wyłączy się. 

4 przyciśnięcia (4P) - przywrócenie ustawień fabrycznych. Zmiana ta nie wymaga potwierdzenia. Ustawienia fabryczne to: tryb CCR, wyświetlanie HUD wg rEvo 1.30 PPO2 zielona strefa, 100% tlenu podczas kalibracji

5 przyciśnięć (5P) - zmiana systemu wyświetlania na rEvo 1.0 kodowanie impulsowe, wymaga potwierdzenia

6 przyciśnięć (6P) - zmiana trybu pracy na SCR, wymaga potwierdzenia