Call Us: +1 800 987 65 43

rEvo kurs podstawowy – procedury szkoleniowe

rEvo z diluentem powietrznym – procedury szkoleniowe, wymagania minimalne dotyczące kursu rEvo z diluentem powietrznym

(jeśli wymagania któregoś z ośrodków szkoleniowych przewyższają wymagania rEvo, wówczas stosowane są wymagania danego ośrodka)

Informacje ogólne:

 • Ukończenie kursu rEvo z diluentem powietrznym pozwala nurkowi na nurkowanie do maksymalnej głębokości 40m, z powodu wymagań CE dotyczących rEvo, w którym jako diluentu używa się powietrza, które ograniczają jego użycie do 40 m.
 • W przypadku, gdy agencje szkoleniowe dopuszczają mieszanki na bazie helu podczas pierwszego dla kursanta szkolenia CCR (obieg zamknięty), udział tlenu powinien wynosić 21% (+/- 1%), a głębokość maksymalna jest ograniczona do 40 m.
 • Maksymalna dopuszczalna dekompresja zależy od wcześniejszych szkoleń ukończonych przez nurka oraz wymagań jednostki szkoleniowej, ale nigdy nie może przekraczać aktualnych limitów dekompresji dla obiegu otwartego/obiegu zamkniętego (OC/CCR), które nurek zdobył przed rozpoczęciem szkolenia
 • Tylko instruktorzy zatwierdzeni przez rEvo mogą przeprowadzić szkolenie
 • Liczba kursantów przypadająca na jednego instruktora:
  - * zajęcia teoretyczne:bez ograniczeń, dopóki jest to wykonalne,
  - * cała reszta: zajęcia praktyczne, wody zamknięte i wody otwarte: maksymalnie 2 kursantów na jednego instruktora (liczbę można zwiększyć do 3, jeśli przynajmniej jeden kursant posiada uprawnienia na inną jednostkę CCR)
 • Wymagania dotyczące kursantów: minimum 18 lat / zalogowane 50 nurkowań w otwartych wodach / posiada uprawnienia Adv.EANx lub równoważny. Szkolenie Adv. EANx można przeprowadzić równolegle z kursem rEvo
 • Całkowity czas trwania kursu: min. 5 pełnych dni
 • Całkowity czas spędzony w wodzie: minimum 480 minut
 • Wody basenopodobne: min. 1 nurkowanie o czasie min. 60 minut
 • Wody otwarte: min. 6 nurkowań o łącznym czasie min. 360 minut
 • Całkowita liczba wymaganych nurkowań: min. 8 (4 na głębokości > 10 m, 2 na głębokości > 30 m)
 • Nurkowania na wodach otwartych muszą zawierać się w min. 3 dniach. W ciągu jednego dnia można nurkować maksymalnie 2 razy (można nurkować 3 razy w ciągu jednego dnia jedynie w wyjątkowych sytuacjach, gdy warunki pogodowe/okoliczności nie pozwalają na drugie nurkowanie poprzedniego dnia)
 • Kursanci mają przy sobie 1 stage/bailout podczas każdego nurkowania: w wodach basenopodobnych i w wodach otwartych (zalecane przynajmniej 5 litrów/40 stóp sześciennych lub więcej jeśli wymagane przez plan dekompresji obiegu otwartego z bailoutem)
 • Używanie list kontrolnych podczas kursu jest obowiązkowe 

Zasady dotyczące szkolenia przekwalifikującego dla osób posiadających uprawnienie na inny model CCR (cross-over):

Dopuszcza się udział w szkoleniu cross-over jedynie, gdy nurek odbył szkolenie dotyczące CCR (obiegu zamkniętego), nie przyznaje się punktów za wcześniej odbyte szkolenie SCR.

 • Całkowita długość trwania kursu: przynajmniej 2,5 dnia,
 • Całkowity czas spędzony w wodzie: przynajmniej 240 minut,
 • Wody basenopodobne: min. 1 nurkowanie o czasie min. 60 minut,
 • Wody otwarte: min. 4 nurkowania o łącznym czasie przynajmniej 180 minut,
 • Całkowita liczba nurkowań: przynajmniej 5, 4 na głębokości > 10 m i 2 > 30 m

Materiały szkoleniowe:

 • Wszystkie materiały zatwierdzone przez organizację szkoleniową, dopóki zawierają wszystkie zagadnienia wymienione w następnym akapicie,
 • Instrukcja obsługi rEvo III,
 • Schemat rEvodream,
 • Listy kontrolne rEvo,
 • Artykuł o czujnikach tlenowych,
 • Artykuł o stałym przepływie masy (CMF),
 • Instrukcja obsługi Shearwater Petrel - nieobowiązkowo, w zależności czy urządzenie posiada komputer lub urządzenie sterujące Shearwater),
 • Egzamin rEvo
 • Formularz oceny kursanta rEvo: (zawiera ocenę różnych umiejętności oraz zachowania kursanta podczas szkolenia, a także pozwala na zapisanie czasu oraz głębokości każdego nurkowania). Formularz ten musi zostać odesłany do firmy rEvo po zakończonym szkoleniu, aby kursant został oficjalnie zarejestrowany jako certyfikowany nurek rEvo.

Podstawowe wymagane zagadnienia teoretyczne/czas trwania PODCZAS kursu (nie przed kursem!):

 • Ogólna budowa rebreathera: 2 godziny
 • Fizjologia: hipoksja, hiperoksja i hiperkapnia: 1,5 godziny
 • Jak nurkować z rebreatherem, gdy "wszystko idzie zgodnie z planem": 1,5 godziny
 • Jak nurkować z rebreatherem, gdy "wszystko idzie źle": 1,5 godziny (plany działania w nagłych wypadkach)
 • Planowanie nurkowania i obliczanie dekompresji: 2 godziny
 • Czujniki tlenowe: 0,5 godziny
 • Teoria CMF: 0,5 godziny
 • System rotacji skruberów rEvo oraz wyjaśnienie przyczyn: 0,5 godziny

Zagadnienia praktyczne:

 • przygotowanie rebreathera rEvo: 2,5 godziny
 • Obsługa rEvodream: 1,5 godziny
 • Konserwacja (demontowanie/montowanie) DSV (* jeśli DSV nie ma otworów na silikon): 0,5 godziny
 • Zastosowanie komputera/urządzenia sterującego Shearwater: 1,5 godziny (*nieobowiązkowo)
 • Wymiana baterii w rEvodream, baterii w urządzeniu sterującym (*), komputerze Shearwater (*): 0,5 godziny

Egzamin:

Zarówno po pełnym kursie jak i po cross-over, egzamin musi zostać przeprowadzony jak klasyczny egzamin po zakończonym kursie, gdy przedstawiono już wszystkie zagadnienia teoretyczne, a kursanci zakończyli wszystkie zagadnienia praktyczne na rEvo: podczas egzaminu NIE można korzystać z żadnych pomocy naukowych, notatek, instrukcji obsługi itp. Po wypełnieniu przez kursantów kart odpowiedzi, instruktor musi sprawdzić wszystkie odpowiedzi i omówić je z kursantami.

Praktyczne zajęcia z nurkowania:

Dotyczy każdego nurkowania:

 • Przed nurkowaniem: przygotowanie urządzenia, omówienie przed nurkowaniem, pełne sprawdzenie przed wejściem do wody wliczając 5 minutowy test oddechowy (pre-breathing),
 • Zakończenie nurkowania: czyszczenie/płukanie, sprawozdanie ze wszystkich umiejętności, wypełnienie formularza oceny kursanta,
 • W przypadku każdego nurkowania, poza ostatnimi 2 nurkowaniami (ostatniego dnia), nurkowanie wykonuje się całkowicie w trybie mCCR. Dla rebreatherów hybrydowych/elektronicznych, podczas nurkowania w trybie mCCR, niski setpoint ustawiony jest na 0,4 bar i urządzeniem steruje się ręcznie podczas nurkowania na zadanym ppO2,
 • Za każdym razem podczas nurkowania w wodach otwartych: podczas wynurzania zadane ppO2 utrzymywane jest przynajmniej do przystanku na 6m, pomiędzy 6m i 3m ppO2 musi być powyżej 1,0bar i dla głębokości mniejszej niż 3 m > 0,7 bara.
 • Wszyscy kursanci wykonują płukanie tlenem pomiędzy 6 i 3 metrem, gdy nie ma zagrożenia ponownego przypadkowego zejścia niżej pod wodę (na linie, boja SMB, pochyłość dna). Na powierzchni kursanci wykonują kolejne płukanie tlenem.

Nurkowanie CW1 (nurkowanie w wodach basenopodobnych nr 1) (zobacz uwagę nr 1):

mCCR: SP zawsze > 0,7, z wyjątkiem trwania testu CMF
hCCR: urządzenie cały czas na niskim SP 0,4, ale ręcznie zawsze > 0,7

 • Przyzwyczajenie do pętli oddechowej, minimalna pętla oddechowa
 • Wydychanie przez nos, usta, kąciki ust,
 • Płukanie poprzez ręczne dodawanie / ADV
 • Pełne płukanie: w pozycji pionowej wykonać ciągłe płukanie podczas, gdy gaz swobodnie wydostaje się przez usta,
 • Dodawanie tlenu małymi partiami / oddychanie gazem przez pętlę,
 • Oddychanie z głową skierowaną do góry/na dół, w bok: poczucie różnic hydrostatycznych,
 • Oczyszczanie maski,
 • Wyciąganie DSV i powrót do DSV,
 • Usuwanie DSV, oddychanie z bailout’u, sprawdzenie PPO2, powrót do DSV,
 • Kontrolowane zanurzenie/wynurzenie,
 • Pływanie w basenie oddychając przez CCR,
 • Pływanie w basenie oddychając z bailout’u,
 • Zdjęcia baulout’u (statyczne) i ponowne jego założenie,
 • Test CMF (zaczynając od PPO2 0,5 bara),
 • Ćwiczenie BOOM: zamknąć zawory w czasie < 3 sekundy, sprawdzić, przeanalizować (ocenić sytuację), znaleźć rozwiązanie, … otworzyć zawory

Nurkowanie CW2 (nurkowanie w wodach basenopodobnych nr 2) (zobacz uwagę nr 1):

mCCR: SP zawsze > 0,7
hCCR: urządzenie cały czas na niskim SP 0,4, ale ręcznie zawsze > 0,7

W przypadku każdego 'ćwiczenia sytuacji awaryjnej', na koniec każdego ćwiczenia kursant za pomocą sygnałów przekazuje partnerowi, co się stało i dlaczego zareagował

 • skoncentrowanie na minimalnej pętli oddechowej
 • pełne przepłukanie pętli tlenem i diluentem (w pionie): w czasie krótszym niż 3 sekundy w pętli musi być czysty tlen lub diluent,
 • dodawanie tlenu małymi partiami / oddychanie,
 • zamiana masek z partnerem,
 • zdjąć maskę, przejść z CCR na bailout, z powrotem przejść na CCR (stacjonarnie) (zobacz uwagę nr 2),
 • kontrolowane zanurzenie/wynurzenie,
 • pływanie w basenie oddychając z bailout'u partnera,
 • pływanie w basenie na CCR bez maski (uwaga nr 2),
 • zdjęcie i założenie bailout'u, płynąć,
 • ćwiczenie BOOM: zamknąć butle w czasie < 3 sekundy, sprawdzić, ponownie otworzyć butle,
 • ćwiczenie hipoksji, hiperoksji, hiperkapnii
 • beczki
 • kontrolowane wynurzanie bez maski (* nieobowiązkowe, w zależności czy jest wystarczająca głębokość) (uwaga nr 2),
 • usuwanie wody z pętli oddechowej,
 • powtórzyć wszystkie ćwiczenia z CW1 i CW2, do momentu, aż będą wykonywane bez problemów,
 • ściągnąć rebreather w wodzie, sklarować, dopłynać do punktu wyjścia

OW1 (nurkowanie w wodach otwartych nr 1)

mCCR: SP zawsze > 0,7
hCCR: urządzenie cały czas na niskim SP 0,4, ale ręcznie zawsze > 0,7
głębokość maksymalna 10m

 • przy zanurzaniu na głębokości 3-6 m: test bąbli, sprawdzenie konfiguracji partnera, sprawdzenie bailout'u,
 • na głębokości docelowej: zmiana SP wraz z partnerem (ręcznie!),
 • wycieczka podwodna przez 15 minut, przyzwyczajanie się do rebreathera,
 • powtórzyć wszystkie ćwiczenia z CW1 i CW2 poza testem CMF: ćwiczenia BOOM oraz "3 x H" (hipoksja, hiperoksja, hiperkapnia),
 • jeśli nie był dotychczas wykonywany: obrót typu beczka,
 • podczas wynurzania: skoncentrowanie na minimalnej objętości pętli

OW2 (nurkowanie w wodach otwartych nr 2)

mCCR: SP zawsze > 1,0
hCCR: urządzenie cały czas na niskim SP 0,4, ale ręcznie zawsze > 1,0

Głębokość maksymalna 15 m

 • przy zanurzaniu na głębokości 3-6 m: test bąbli, sprawdzenie konfiguracji partnera, sprawdzenie bailout'u
 • na głębokości 6-7 m sprawdzić czujniki tlenu pod względem ograniczenia prądowego, następnie obniżyć PPO2 przed dalszym zanurzaniem,
 • na głębokości docelowej: zmiana SP wraz z partnerem (ręcznie!),
 • płynąć oddychając przez CCR bez maski > 25 m,
 • symulacja utraty diluentu: wdychanie z bailout'u i wydychanie do CCR/skrzydła,
 • dopasowanie/określenie SAC: płynąć przez 10 minut, na bailout'cie na stałej głębokości, zwrócić uwagę na spadek ciśnienia, który należy uwzględnić w przyszłych obliczeniach, 
 • powtórzyć wszystkie ćwiczenia na wypadek sytuacji awaryjnej: BOOM, 3 x H...,
 • boja,
 • wynurzanie na CCR,
 • płukanie pętli tlenem pomiędzy 6 i 3 m,
 • płukanie pętli tlenem na powierzchni

OW3 (nurkowanie w wodach otwartych nr 3)

mCCR: SP zawsze > 1,3
hCCR: urządzenie cały czas na niskim SP 0,4, ale ręcznie zawsze > 1,3

Głębokość minimalna: 10 m, głębokość maksymalna: 20 m

 • przy zanurzaniu na głębokości 3-6 m: test bąbli, sprawdzenie konfiguracji partnera, sprawdzenie bailout'u
 • na głębokości docelowej: zmiana SP wraz z partnerem (ręcznie!),
 • powtórzyć wszystkie ćwiczenia na wypadek sytuacji awaryjnej: BOOM, 3 x H...,
 • ćwiczenie SCR przez min. 5 minut,
 • pływanie żabką
 • płynąć 15m bez oddychania: przejść na bailout, trzymać przed sobą automat w dłoni i przepłynąć 15 m, wrócić na bailout, wrócić na CCR
 • zamiana stage z partnerem, płynać
 • boja,
 • powolne wynurzanie na CCR, przystanek bezpieczeństwa na 5m przez 3 minuty,
 • płukanie pętli tlenem pomiędzy 6m i 3m,
 • płukanie pętli tlenem na powierzchni

OW4 (nurkowanie w wodach otwartych nr 4)

mCCR: SP zawsze > 1,3
hCCR: urządzenie cały czas na niskim SP 0,4, ale ręcznie zawsze > 1,3

Głębokość minimalna: 10m, głębokość maksymalna: 25m

 • przy zanurzaniu na głębokości 3-6 m: test bąbli, sprawdzenie konfiguracji partnera, sprawdzenie bailout'u
 • na głębokości docelowej: zmiana SP wraz z partnerem (ręcznie!),
 • powtórzyć wszystkie ćwiczenia na wypadek sytuacji awaryjnej: BOOM, 3 x H...,
 • pływanie żabką,
 • sytuacja braku gazu CCR oraz OC; przejście na bailout partnera płynąc
 • wynurzenie na bailout'ie
 • boja,
 • zanotować ciśnienie w buti bailout,
 • wynurzenie na bailout, symulacja dekompresji na 9 m, 6 m i 3 m,
 • na powierzchni: ponownie zanotować ciśnienie w butli bailout 

OW5 (nurkowanie w wodach otwartych nr 5)

mCCR: SP zawsze > 1,3
hCCR: nurkowanie na niskim SP=0,7 do momentu osiągnięcia głębokości docelowej, następnia zmiana SP na 1,3 bar - elektroniczne sterowanie solenoidem

Głębokość minimalna: 30 m, głębokość maksymalna: 40 m

 • przy zanurzaniu na głębokości 3-6 m: test bąbli, sprawdzenie konfiguracji partnera, sprawdzenie bailout'u
 • na głębokości 6-7 m sprawdzić czujniki tlenu pod względem ograniczenia prądowego, następnie obniżyć PPO2 przed dalszym zanurzaniem,
 • na głębokości docelowej: zmiana SP wraz z partnerem (tryb automatyczny dla h/eCCR),
 • powtórzyć wszystkie ćwiczenia na wypadek sytuacji awaryjnej: BOOM, 3 x H...,
 • zamiana stage z partnerem,
 • ćwiczenie sygnałów za pomocą kart: niedobre samopoczucie, duży poziom tlenu, chęć szybkiego oddychania, uczucie słabości w nogach, drżenie mięśni, dziwne odczyty czujników tlenowych, ...
 • przećwiczyć usuwanie wody pętli oddechowej,
 • boja,
 • wynurzanie na CCR, ale utrzymywanie wysokiego SP podczas wynurzania do przystanku na 6m tak, aby nurek odczuł trudność w razie nieprzełączenia na niski SP na początku wynurzania,
 • obowiązkowa dekompresja na CCR, maksymalnie 10 minut (*obowiązkowa jeśli certyfikat zezwala na nurkowanie dekompresyjne po ukończeniu kursu, jeśli nie: symulować przystanki na 9m, 6m i 3m),
 • płukanie pętli tlenem pomiędzy 6m i 3m,
 • płukanie pętli tlenem na powierzchni

OW6 (nurkowanie w wodach otwartych nr 6)

mCCR: SP zawsze > 1,3
hCCR: nurkowanie na niskim SP=0,7 do momentu osiągnięcia głębokości docelowej, następnia zmiana SP na 1,3 bar - elektroniczne sterowanie solenoidem

Głębokość minimalna: 30 m, głębokość maksymalna: 40 m

 • przy zanurzaniu na głębokości 3-6 m: test bąbli, sprawdzenie konfiguracji partnera, sprawdzenie bailout'u
 • na głębokości docelowej: zmiana SP wraz z partnerem (tryb automatyczny dla h/eCCR),
 • powtórzyć wszystkie ćwiczenia na wypadek sytuacji awaryjnej: BOOM, 3 x H, zalany kanister..
 • ćwiczenie sygnałów za pomocą kart: niedobre samopoczucie, duży poziom tlenu, chęć szybkiego oddychania, uczucie słabości w nogach, drżenie mięśni, dziwne odczyty czujników tlenowych, ...
 • boja,
 • wynurzanie na bailout
 • obowiązkowa dekompresja na bailout, maksymalnie 15 minut (*obowiązkowa jeśli certyfikat zezwala na nurkowanie dekompresyjne po ukończeniu kursu, jeśli nie: symulować przystanki na 9m, 6m i 3m),
 • płukanie pętli tlenem pomiędzy 6m i 3m,
 • płukanie pętli tlenem na powierzchni

Uwaga

1: wody zamknięte to takie, gdzie jest możliwość wejścia do wody bez specjalnego wysiłku oraz możliwość stania w wodzie do metra w głąb, stabilne podłoże pod płetwami nurka, a następnie stopniowo zwiększająca się głębokość aż do pełnego zanurzenia (mogą to być zarówno warunki basenowe oraz 'zamknięte wody otwarte', jak np. jezioro lub plaża, gdzie można po prostu wejść do wody
2: przy nurkowaniu w wodach otwartych, przy temperaturze wody poniżej 15°C, wszystkie ćwiczenia, które wymagają ściągnięcia maski na dłuższy okres czasu, można zamienić na 'po ściągnięciu maski podstawowej, załóż maskę zapasową i wykonuj dalej ćwiczenie